Živočichové

Bezobratlí

Brouci

Částečně pralesní charakter porostů, staré stromy, hnijící dřevo jsou ideálním prostředím pro brouky, kteří pro svůj vývoj potřebují mrtvé dřevo. Mezi takové patří i jeden z našich největších brouků roháč obecný (Lucanus cervus). Z ostatních roháčovitých se zde vyskytuje např. i roháček kovový (Platycerus caraboides) nebo roháček kozlík (Dorcus parallelopipedus). Z brouků vázaných na mrtvé dřevo můžeme jmenovat mnohé druhy tesaříků. Lokalita s množstvím kvetoucích keřů a květů jsou vyhledávány květopasnými brouky. Můžeme zde zastihnout několik druhů zlatohlávků, např. zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata), hladkého (Potosia cuprea obscura) i skvostného (Cetonischema aeruginosa).
Hojní jsou zde i střevlíci. Vyskytuje se zde např. střevlík vrásčitý (Carabus intricatus), který přezimuje v ležících rozpadajících se kládách.  Z dalších brouků se zde vyskytují např. drapčíci, nosatci, krasci, hrobaříci – např. hrobařík černý (Nicrophorus humator), vrubounovití – např. listokaz zahradní (Phyllopertha horticola), mandelinky a mnoho dalších.
V roce 2012 byl zpracován coleopterologický průzkum lokality, který vycházel ze sběrů pořízených během 4 dnů v měsících květnu až červenci. Z nich bylo vyhodnoceno 136 druhů brouků.

Motýli

Nezalesněné plochy s množstvím květů v okolí hradu i na hradě samotném jsou vyhledávány velkým množstvím motýlů. Ve velkých hejnech se zde vyskytují např.: vřetenušky čičorkové (Zygaena ephialtes). Můžete zde vidět i množství bělásků a baboček, z dalších lze jmenovat např.: přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). Často se zde objevuje i jeden z našich nejkrásnějších a největších motýlů otakárek fenyklový (Papilio machaon). Housenky tohoto motýla se živí mrkvovitými rostlinami.

blanokřídlí

Množství kvetoucích rostlin je vyhledáváno i mnohými druhy blanokřídlého hmyzu. V době  květu zde můžete zastihnout různé druhy včel a čmeláků včetně největší evropské včely – drvodělky fialové (Xylocopa violacea). Zejména v době květu lip je slyšet v lese bzukot. Z dalších je možné zmínit vzácnější druhy templomilných mravenců – např. (Camponotus aethiops).

Ostatní

Z ostatních členovců jistě za zmínku stojí vzácné druhy pavouků. Někteří pavouci vyhledávají úkryty v kamenných sutích, kde loví hmyz. Jedním z nich např. i meta temnostní (Meta menardi), která obývá např. sklepy nebo ústí jeskyň. Z dalších pavouků v lokalitě se vyskytujících lze jmenovat např. šestiočku stepní (Dysdera ninnii). V sutích se vyskytují i další bezobratlí jako např. mnohonožka dvoupásá (Ommatoiulus sabulosus), stonožky aj.

Z bezobratlých lze ještě vzpomenout měkkýše. Zejména po deštích lze nalézt na povrchu velké množství hlemýžďů zahradních (Helix pomatia). Více druhů plžů lze najít v kamenných sutích, kde se v dutinách mezi kameny živí organickými zbytky např. závornatka vrásčitá (Clausilia rugosa), srstnatka chlupatá (Trichia hispida), plamatka lesní (Arianta arbustorum).

Obratlovci

Plazi

Množství úkrytů v sutích a dostatek potravy, láká i množství plazů. Na slunných místech je poměrně hojná ještěrka obecná (Lacerta agilis). Samice této ještěrky jsou hnědé, zatímco samci jsou zbarveni do zelena. Na obdobných místech můžete potkat i ještěrku zelenou (Lacerta viridis) nebo i beznohou ještěrku slepýše křehkého (Anguis fragilis).
Častí jsou zde i hadi jako např. užovka obojková (Natrix natrix), nebo užovka hladká (Coronella austriaca). Veškeří plazi jsou poměrně plaší, takže přímo v prostoru hradu je můžete zastihnout výjimečně na méně frekventovaných místech.

Obojživelníci

Hojný je v okolí hradu velmi vzácný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Ten vyhledává kamenné pole s množstvím skulin. Do nich se hluboko ukryje a tak přezimuje. Je to noční a chladnomilný živočich, takže jej můžete potkat z rána nebo na večer za vlhkých nebo deštivých dnů. Větší šanci, že jej zastihneme máme na jaře nebo na podzim, kdy opouští zimoviště nebo se tam naopak vrací. V parných letních dnech jej nezastihnete. Mlok je poměrně dlouhověký a v přírodě se dožívá kolem 20 let v zajetí pak až 40.
Ve vlhkých koutech lesa se často objevují žáby ať již zástupci skokanů nebo ropuch např. ropucha obecná (Bufo bufo).

Savci

Početně nejvíce jsou zastoupeni malí savci. Nejčetnějším zástupcem těchto malých savců je norník rudý (Clethrionomys glareolus). Typický pro něj je rezavý kožíšek, tupý čenich a kratší ocas. Oproti myším má i menší oči. Podzemní hnízda si buduje ze suché trávy a listí nejčastěji v kamenných sutích, ale i v dutých kmenem nebo pařezem. Je to všežravec – živí se rostlinnou potravou, plody, nepohrdne ani hmyzem. Aktivní je v noci i ve dne. Vzhledem k tomu, že přímo na hradě má množství vhodných úkrytů a dostatek potravy, je zde velice hojný. Můžete jej potkat prakticky kdekoliv. Je poměrně krotký a zvyklý na pohyb lidí. Mnohdy stačí si na chvíli sednout do sutí, chvíli být zticha a jistě se někde objeví. Na hradě i v okolí jsou jich desítky.
Z dalších drobných savců můžeme zastihnout myšice, rejsky a jiné. V lesním podrostu můžeme potkat mimo jiné i ježka nebo lasici.

V korunách stromů se pak objevují veverky a to jak tradiční rezavé, tak v černé formě. Velké množství doupných stromů, lísky a duby plné plodů jim vytvářejí dobré podmínky k životu.
Dále je možné zastihnout zajíce. Ti chodí na hrad okusovat různé keře a trávu na nezalesněné plochy hradu. Jejich oblíbenou potravou je brslen bradavičnatý. Pokud naleznete zakrslé okousané keříky, je to jejich zásluha. Zajíc je poměrně plachý a přes den jej zastihnete jen zřídka.
Z větších savců můžete zahlédnout srnčí nebo divočáky. Tito živočichové jsou ale poměrně plaší a přes den a v době rušné sezóny je nezastihnete. Srnci chodí k hradu na pastvu. Divočáci ryjí v podrostu – zejména na podzim a v zimě pod duby.

Ptáci

Dostatečné množství doupných stromů, porosty keřů i stromů a dostatek různé potravy jsou podmínkou pro výskyt velkého množství ptáků. Přímo v prostoru hradu má několik hnízd v dutinách stromů strakapoud (Dendrocopos). Z dalších zástupců ptáků, kteří se zde vyskytují nebo i hnízdí lze např. jmenovat: datel černý (Dryocopus martius), brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus rubecula), kos černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora babka (Parus palustris), sojka obecná (Garrulus glandarius), stehlík obecný (Carduelis carduelis), dále různé druhy dravců a krkavcovitých ptáků. V nočních hodinách se zde často rozléhá  houkání výra velkého (Bubo bubo).

Komentáře nejsou povoleny.