Rostlinstvo

Rostliny

K bohaté druhové skladbě rostlin přispívají pestré geologické podmínky. Část svahů má charakter skalních stěn a výchozů s chudými a vysychavými půdami. Část ploch tvoří pohyblivá suťová pole. Na mírnějších svazích se naopak nacházejí bohatší půdy, které přecházejí ve žlebech v půdy s dostatečným vláhovým zásobením. Podloží a dostatek vláhy pak ovlivňuje druhovou skladbu. Mírnější a stinné svahy jsou porostlé bohatými listnatými porosty starých lip a dubů. Suchá a strmá místa zaujímají nízké porosty zakrslých dubů a borovic, která přecházejí do nízkých keřových podrostů. Vrcholy skal, zdí a plochy bez dřevin pak mají charakter suchých stepí s teplomilnými rostlinami. Vzhledem k množství různých typů porostů se tak přímo v prostoru hradu nebo v bezprostředním okolí nachází spoustu vzácných druhů.

Mnoho chráněných rostlin je součástí bohatých stepních společenství nebo sklaních porostů. Brzy z jara rozkvétají žluté květy vzácného křivatce českého (Gagea bohemica). Na jaře kvetou i další chráněné rostliny jako např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), tařice skalní  (Aurinia saxatilis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites),  lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata) a další. Bohaté jsou porosty i na česnek žlutý (Allium flavum), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum)  a několik druhů rozchodníků – rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník bílý  (Sedum album), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) a rozchodník skalní (Sedum reflexum). V době, kdy kvete smolnička obecná (Lychnis viscaria), se množstvím květů zbarví plochy trávníků do fialova.  Později je zdobí nápadné květy náprstníku velkokvětého (Digitalis grandiflora), zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea)  nebo  bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum). Zajímavé jsou i některé druhy suchomilných trav.

Druhově pestré jsou i keřové porosty obsahující mnoho teplomilných méně běžných druhů. Nalezneme zde například tyto keře: dřín obecný (cornus mas), třešen mahalebka (Prunus mahaleb), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), dřištál obecný (Berberis vulgaris), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegus laevigata), svída krvavá (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica ) a další.

Zajímavé rostliny nalezneme i v lesních podrostech. Na jaře zde kvete plicník (Pulmonaria), jaterník podléška (Hepatica nobilis), prvosenka jarní (Primula veris) a celé koberce fialových dymnivek (Corydalis). Květem je nápadná lilie zlatohlavá  (Lilium martagon). Na podzim zaujmou fialové plochy omamně vonícího vzácného bramboříku nachového (Cyclamen purpurascens). V lesních porostech najdeme spousty mohutných starých stromů, zejména dubů, javorů a lip. Nalézt můžeme naopak i zakrslé a různě pokroucené jedince. Ze stromů jistě stojí za zmínku mnoho druhů jeřábu jako např. jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  vč. endemického jeřábu olšolistého (Sorbus alnifrons). V době květu stojí za návštěvu husté omamně vonící porosty lip tvořené oběma druhy – lípou malolistou (Tilia cordata) i lípou velkolistou (Tilia platyphyllos). Součástí porostů je i velké množství druhů javorů. Porosty lip, dubů, javorů doplňuje habr obecný (Carpinus betulus), jilm a v suších místech borovice lesní (Pinus sylvestris).

Za zmínku stojí i porosty vřesů a borůvčí. Porosty vřesů jsou nejnápadnější v době květu, kdy se barví do fialova.

Ve stinných místech je lokalita bohatá i na mnohé druhy kapraďorostů. Skalní stěny jsou porostlé souvislými stálezelenými porosty, které tvoří převážně osladič obecný (Polypodium vulgare). Z ostatníchdruhů zde roste např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas), sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).

V letošním roce byl v lokalitě prováděn botanický průzkum.

Komentáře nejsou povoleny.