Hrad Templštejn

Vzhledem k nutnosti zabezpečení reliktů hradu a minimální hospodářské využitelnosti území nabídly Lesy České republiky s.p. v roce 2011 hrad Templštejn s pozemkem o vel. cca 2,2 ha ve veřejné obchodní soutěži jako nadbytečný majetek k prodeji. Za částku 1,2mil. Kč tak získal současný vlastník Ing. David Hamza.

V součinnosti s orgány památkové péče a ochrany přírody tak byla v roce 2012 zahájena majitelem úprava území. Bylo přistoupeno k postupnému odstraňování náletové zeleně s cílem pozitivního ovlivnění druhové skladby a omezení negativního působení na relikty hradu. Byly odstraněny keře a stromy, které poškozovali dochované zdivo. Průběžně je odstraňována rumištní vegetace a nepůvodní druhy s cílem posílení obnovy stepních společenství a vzácných druhů rostlin a živočichů. Současně jsou upravovány pěšiny, které by měly usnadnit přístup turistů do plochy hradu a vymezit jim prostory tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy návštěvnosti jak na relikty hradu, tak na přírodu. Vršeny jsou tak kamenné zídky, terasy a kupy, které jednak budou sloužit jako zdroj materiálu pro další obnovu, ale mají i druhotnou protierozní funkci a funkci úkrytů pro živočichy. V blízké budoucnosti se uvažuje s vybudováním minimálního zázemí pro sanaci zdiva (sklad na materiál) a z vlastní sanací zdiva. Zpevňovat se budou koruny zdiv, kaverny nebo zdivo hrozící bezprostředním zřícením. Předpokládá se, že by mohly být vybudovány v prostoru hradu i dřevěné vyhlídky (např. na plášťové stěně) nebo přístupový most přes příkop. Vzhledem k velkému rozsahu prací a finanční a časové náročnosti se nepředpokládá s většími stavebními úpravami nebo dostavbami. Současný majitel se snaží veškeré úpravy provádět co nejcitlivěji bez nutnosti omezení návštěvnického provozu. Vzhledem k rozsáhlosti zříceniny však jen konzervace zdiva bude úkol na delší časové období a bude záležet i na dostupnosti financí. Veškeré práce zatím hradí majitel ze svých soukromých prostředků a provádí převážně svépomocí s občasnou výpomocí dobrovolníků.

Komentáře nejsou povoleny.